Carpathian Euroregion

A szövetség legfőbb szerve a Régiótanács, mely dönt a legfontosabb általános, személyi és tagfelvételi, nemzetközi szervezetekben való részvétel és egyéb kérdésekben, létrehozza munkabizottságait, az általuk előterjesztett projektjavaslatokat jóváhagyja, a végrehajtáshoz szükséges feltételeket biztosítja. Tagjai országonként delegált 10-10 fő.

A szervezet operatív szerve a Nemzetközi Titkárság. A végrehajtó és adminisztratív feladatokat látja el, koordinálja a napi tevékenységet, szervezi a Tanács üléseit és ellátja az ahhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Kapcsolatot tart a nemzeti irodákkal, összekötőkkel, koordinálja a munkabizottságok tevékenységét, kapcsolatot alakít ki és tart fenn nemzetközi szervezetekkel, részt vesz szponzorok felkutatásában. Tevékenységüket segítik a tagországok nemzeti irodái, állandó összekötői, akik a szervezési, fordítási, koordinálási tevékenységben is részt vesznek. A Tanács által létrehozott munkabizottságok végzik a Tanács által kijelölt és elfogadott célok gyakorlati megvalósítását - ezek a Regionális Fejlesztési, Turisztikai, Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Katasztrófa Elhárítási, Oktatás-Kultúra-Sport és a Pénzügyi Ellenőrzési Munkabizottság.

Új irányvonal: a KE legutóbbi célkitűzései

A KE - alapvető küldetésével összhangban - a politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági együttműködés további erősítését tűzte ki célul maga elé. A gyakorlatban ez a munkabizottságok, valamint a két- és háromoldalú együttműködések támogatásával valósítható meg, melyek keretében közös interregionális projektek készíthetők az európai támogatási struktúrákon belül, illetőleg egyéb forrásokra támaszkodva. A források felhasználása érdekében az eurorégió megújította Alapszabályát, így az új kihívásoknak és elvárásoknak megfelelő szervezeti hátteret hozott létre.

Tevékenységek alapjául szolgáló prioritások

A Kárpátok Eurorégió a meglévőkön kívül új együttműködési területeket tár fel, kiemelt fontosságú terület a konkrét (CBC) projektek generálása, azokban részvétel kialakítása fejlesztőként és lebonyolítóként egyaránt.
Miután a térségben kedvezően alakulnak a politikai változások is, amelynek révén a régió még aktívabban kapcsolódhat be az európai integrációs folyamatba. Feladatának és céljának tekinti a régió minden területen történő fejlesztését, alaposabb megismertetését nemcsak a tagországokban, hanem azok határian túl is, az EU struktúrái felé az itt élő lakosság minél aktívabb bevonása mellett.

Nemzetközi partnerek

A Kárpátok Eurorégió megalakítása során elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kelet-Nyugat Tanulmányok Intézete (Institute for East-West Studies, IEWS), amely anyagi támogatásban is részesítette a születő szervezetet, illetőleg azzal kezdetben együttműködött.
Az eurorégiók rendkívül nagy szerepet játszottak Európa egyesülési folyamatában, ebben kiemelkedő jelentőség jutott az eurorégiókat összefogó nemzetközi szervezetnek, az Európai Határmenti Régiók Szövetségének (AEBR).
Az 1996. november 14-16-án a németországi Rheine városában megtartott jubileumi konferencián az AEBR vezetői a Kárpátok Eurorégiót mint teljes jogú tagot üdvözölték, s 56. tagként regisztrálták. E szervezet vezető testületének, az Igazgató Tanácsának 1998. novemberi nizzai ülésén megszavazták a KE aktív részvételét a Tanács döntéshozó folyamatában, az Igazgatótanács tevékenységében.

  • Az eurorégió más nemzetközi szervezetekkel is együttműködik - az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával, a maastrichti központú Maas-Rajna Eurégióval.
  • Jelentős együttműködési lehetőségek rejlenek abban a kapcsolatban, amely a Kárpátok Alapítvánnyal alakult ki, melynek működési területe, felépítése megegyezik, illetve igen hasonló a Kárpátok Eurorégióéval.

A jövő kihívásai

Az eurorégió területi összetettsége minden szempontból vegyes képet mutat. Néhány tagterület EU tag, tagjelölt ország Románia, s valamennyi tagország határos Ukrajnával. Ebből adódóan a schengeni határ kérdése számos megoldandó problémát vet fel, amikkel kapcsolatban kiemelt jelentősége van a Kárpátok Eurorégión belüli együttműködési formáknak.
Az eurorégió szakmai és politikai értelemben egyaránt fontos tényező a tagterületek nemzeti és európai szintű finanszírozási kérdéseit illetően. Tapasztalataival és helyismeretével nagyban hozzájárulhat a különböző források közötti koordináció (elsősorban az Interreg, Phare CBC, Tacis) elemeinek kidolgozásában.
Területe, elhelyezkedése az Európai Unióval összefüggő feladatok ellátására koncentrálják egyes tagországok figyelmét - ugyanakkor arra, hogy a jelenleg működő kapcsolatok ne szakadjanak meg az elkövetkező évtizedekben sem.
A régiók Európájában a Kárpátok Eurorégió híd lehet, mely összeköti a térség országait, eszköz lehet arra, hogy a régió sikerrel felelhessen meg a jövő kihívásainak Közép-Európa szívében.

Struktúra, szervezeti felépítés

RÉGIÓ TANÁCS

ELNÖKSÉG

NEMZETKÖZI TITKÁRSÁG

 

 

 

Munkabizottságok 

 

     

 

Magyar Nemzeti Fél

 

Regionális Fejlesztések Munkabizottság

 

Lengyel Nemzeti Fél

 

Turisztikai és Ökológiai Munkabizottság

 

Román Nemzeti Fél

 

Kereskedelmi Munkabizottság

 

Szlovák Nemzeti Fél

 

Katasztrófa Elhárítási Munkabizottság

 

Ukrán Nemzeti Fél

 

Szociális Infrasrukrúra Munkabizottság