Carpathian Euroregion

JAVASLAT
A KELETI HATÁRRÉGIÓK HÁLÓZATÁNAK (NETWORK OF EASTERN EXTERNAL BORDER REGIONS - NEEBOR) MEGALAPÍTÁSÁRA

Küldetés:

Az Európai Unió 2004-ben történő kibővítésének eredményeként a keleti határok mentén a területi együttműködés új dimenziói jelentek meg, melyek nagy lehetőségeket kínálnak, de egyúttal új nehézségeket is jelentenek. Az Európai Unió külső, szárazföldi határa a Barents-tengertől 5500 km hosszan terjed egészen a Földközi-tengerig, a határ belső oldalán 41 régiót érintve. Ezen régiók hasonló vagy közel azonos kihívásokban osztoznak, amelyek alapvetően megkülönböztetik a keleti határrégiók helyzetét a többi EU-régió helyzetétől, ezért minden szempontból sajátos megoldásokat és intézkedéseket igényelnek. A NEEBOR fő célja- a területi együttműködés egyik vetületeként- a határon átnyúló együttműködés, melyhez nagy szükség van új kezdeményezésekre és a résztvevők közös erőfeszítésére.

A NEEBOR-kezdeményezés - melyet a kelet- és dél-kelet finnországi régiók brüsszeli képviseleti irodái indítottak el - máris széles körben elfogadott. A kezdeményezés kötetlen keretet biztosít az érintett felek és a lehetséges partnerek együttműködésének, amelyben a résztvevő régiók közösen oldhatják meg nehézségeiket és hozhatnak létre egy virágzó földrajzi övezetet, tekintet nélkül arra, hogy a határ melyik oldalán helyezkednek el. A NEEBOR arra törekszik, hogy szüntelenül hangsúlyozza a határterületek fejlesztésének fontosságát, erősítse a meglévő gyengeségekkel szembeni tudatos fellépést és megismertesse ezeket a tényezőket a felelős EU-fórumokkal, tagállamokkal, régiókkal, a helyhatóságokkal és civil szervezetekkel. A hálózat fő küldetése, hogy szakértelmet, platformot biztosítson a résztvevők párbeszéde számára, segítséget adjon közös akciók és intézkedések koordinálásához. A gazdasági együttműködés legközvetlenebb szereplőinek bevonásával a határon átnyúló együttműködésben várhatóan új érdek-és kapcsolatrendszerek alakulnak ki, amelyek hozzájárulnak a résztvevők földrajzi helyzetéből adódó hátrányainak a mérsékléséhez.

A NEEBOR-kezdeményezés egy olyan kiterjesztett hálózati együttműködést kíván működésbe hozni, amely növeli a keleti külső határok mentén található régiók ismertségét, elősegíti az Európai Unió ezen régióiban az együttgondolkodást és a terület-szervezést. Célja az együttműködés övezetének a megteremtése és az újabb megosztó határvonalak kialakulásának a megelőzése. A NEEBOR megalakítása összhangban van az Európai Unió Új Szomszédsági Programjával (New Neighbourhood Programme), fő célja, hogy hathatósan hozzájáruljon a szolidaritáson alapuló, kiegyensúlyozott regionális politika megvalósításához.

A NEEBOR céljai:

 1. Erősíteni a külső határok menti régiók ismertségét
 2. Eredmények, gyakorlati tapasztalatok megismertetése
 3. A határ két oldalán működő szervezetek aktivizálása
 4. Pénzügyi eszközök, támogatások felhasználásának megkönnyítése a határrégiók intézményei számára
 5. Networking, hálózatépítés

Erősíteni a külső határok menti régiók átláthatóságát, ismertségét

Annak érdekében, hogy javuljon a külső határok menti régiók ismertsége, a NEEBOR tagjai tematikus szemináriumokat szerveznek, közös előadásokat tartanak és a tagokat érintő speciális kérdéseket eljuttatják szélesebb fórumokra is. A célkitűzések elérése érdekében a NEEBOR különböző szinteken folytat lobbi tevékenységet Brüsszelben és a tagállamokban egyaránt. A régiók helyzetének átvilágítása hozzájárulhat a régiós tudat erősítéséhez és együttműködési lehetőségeik feltárásához.

Eredmények, gyakorlati tapasztalatok megismertetése

A határrégiók együttműködésének előmozdításához elengedhetetlen a legjobb gyakorlat elterjesztése. Ez átláthatóbbá teszi a hálózatot és segíti a régiók közötti tudástranszfert. A cél elérése érdekében a hálózat támogatni fogja a határrégiók közötti vertikális (interregionális) együttműködési formákat.

A határ két oldalán működő szervezetek aktivizálása

A hálózat segítséget biztosíthat a határ két oldalán működő szervezetek együttműködésének javításához. A NEEBOR közreműködhet szakértők cseréjének megszervezésében, partnerkeresésekben és kutatások kezdeményezésében. A hálózat fő együttműködő partnerei a határrégiók. Ők szervezik helyi szinten a NEEBOR tevékenységét és tartják a kapcsolatot az érintett partnerekkel, így a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyetemekkel, stb. A NEEBOR tevékenységét, szakmai segítségnyújtását kizárólag a közszférához tartozó szervezetek számára bocsátja rendelkezésre.

Pénzügyi eszközök, támogatások felhasználásának megkönnyítése a határrégiók intézményei számára

A NEEBOR arra törekszik, hogy elősegítse tagjai számára a határon átnyúló együttműködést szolgáló pénzügyi eszközökhöz való hozzájutást. Ez a segítségnyújtás jelentheti a szakértők cseréjének támogatását, a hálózat tagjai által szervezett szemináriumokat, valamint tájékoztató anyagok készítését és terjesztését is.

"Networking", hálózatépítés

A hálózatépítés kulcsfontosságú célja a NEEBOR együttműködésnek. A hálózat tagjai nagyobb helyi vagy regionális együttműködési hálózatokat formálhatnak, kapcsolati adatbázist alakíthatnak ki. A hálózatépítés elsősorban a brüsszeli, regionális képviseleti irodákra vonatkozik.

Tevékenységek:

A NEEBOR keretén belül megvalósuló együttműködés három szinten valósul meg:

A brüsszeli regionális képviseletek közötti együttműködés

 1. Az együttműködésnek ez a szintje felelős a jelentősebb döntések és események előkészítéséért
 2. Felelős a hálózat napi operatív működéséért, a titkárság működtetéséért
 3. Kapcsolatot tart a felelős EU intézményekkel, az Európai Parlamenttel és más brüsszeli székhelyű intézményekkel
 4. Információt gyűjt és adatbázist készít

Szintén ennek az együttműködési szintnek a működéséhez tartozó tevékenységek:

 1. Rendszeres találkozók szervezése Brüsszelben
 2. Tematikus szemináriumok szervezése
 3. Éves konferencia/ szeminárium megszervezése
 4. Projekt-generálás
 5. Kapcsolattartók adatbázisának kialakítása
 6. Tájékoztatás

A brüsszeli képviseletek és az egyes országok régiói közötti együttműködés:

 1. A brüsszeli regionális képviseletek szorosan együttműködnek a saját régióikkal, ezáltal biztosítják a megfelelő információáramlást és az érintett régiók aktív részvételét a NEEBOR tevékenységében
 2. A NEEBOR titkárság a hálózat működésével összefüggő eseményekről folyamatosan tájékoztatja a tagokat

A keleti határ menti régiók egymás közötti többcélú együttműködése:

 • Vertikális (interregionális) együttműködés létrehozása és a horizontális (határon átnyúló) együttműködés erősítése a határrégiók között
 • Segíteni közös projektek elindítását
 • Értékelni az adott feltételeket és információt továbbítani a NEEBOR tagok részére a fejlesztésekről és a feltárt hiányosságokról
 • Javaslatot tenni a NEEBOR találkozók napirendi témáira

Titkárság:

A NEEBOR kötetlen együttműködési forma, adminisztratív struktúra nélkül. A hálózat jelenlegi működési fázisában nincs szükség önálló jogi személyiségű szervezet létrehozására, mindazonáltal egy titkárság fontos lehet a hálózat mindennapi, operatív feladatainak ellátása érdekében. A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete ezért szívesen vállalja egy ad hoc technikai titkárság feladatainak ellátását 2005. november 24-ig.

A jelen találkozó résztvevői ezt követően az alábbi alternatívát javasolják a titkárság felállítására:

 1. Állandó titkárság: valamelyik képviseleti irodán működhet, amely részt vesz a hálózat működésében, amennyiben erre pénzügyi forrás rendelkezésre áll
 2. Ad hoc titkárság: a titkársági feladatok ellátása 6-8 hetente rotálódik a hálózatban résztvevő képviseleti irodák között.

Konferencia:

A NEEBOR hivatalos megalakítására célszerű lenne Brüsszelben nemzetközi konferenciát összehívni. A konferencia megvitatná a keleti határrégiók főbb politikai kérdéseit és jóváhagyná a NEEBOR megalapítását. A NEEBOR tényleges megalapításának meg kell előznie a konferenciát. A megalapítás feltételeire a munkacsoportnak kell javaslatot tennie.

A konferencia lehetséges dátuma: 2005. november 24. A szükséges előkészületeket azonnal meg kell kezdeni annak érdekében, hogy a technikai feltételek biztosíthatók legyen és az érintett régióknak elegendő idejük legyen a felkészülésre.

Brüsszel, 2005. április 28.

 

Dr. BRAUN Gyula

 

Mr. Jani TAIVALANTTI

igazgató

 

igazgató

Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete

 

East Finland EU Office

 

 

 

 

Urpo MOISIO

 

Roman RAK

igazgató

 

igazgató

Southeast Finland and St. Petersburg Region

 

Podlaskie Voivodeship Regional Office

 

 

 

 

Agnieszka SAWICKA

 

Iwona KUR

irodavezető

 

igazgató

Lubelskie Region Euro-Office

 

Warmia-Mazury Regional Office

                                               
                                                Natalia TARASOVOVA
                                                           irodavezető
                                            Presov Region Brussels Office

 

A NEEBOR hivatalos megalakulásáról

 

A NEEBOR alakuló ülésérnek a Régiók Bizottságának épülete adott helyet. A hivatalos megnyitót és az első hozzászólást Iwona Kur, a lengyel Warminsko-Mazurskie Voivodeship regionális irodájának igazgatója tartotta. Beszédében kiemelte az Európai Parlament és az Európai Bizottság tagjaival folytatott párbeszéd sikerességének fontosságát, valamint az "ad hoc" - titkárság munkájának jelentőségét. Hangsúlyozta: a NEEBOR tagjainak brüsszeli képviseleti irodái a régiókért, de nem helyettük dolgoznak. Elmondta, hogy a határnak nem csupán az uniós, hanem a "másik" oldala is fontos a hálózat számára.  Ezt követően röviden ismertette a NEEBOR hálózatának alapvető küldetését:

 1. a keleti határrégiók ismertségének javítása;
 2. a "best practice" megosztása a határ mindkét oldalán;
 3. pénzügyi eszköz felderítése és "networking".

Ezt követően Urpo Moiso, a Southeast Finland and St. Petersburg régió Brüsszeli Irodájának igazgatója ismertette a NEEBOR alapító okiratának tartalmát, majd Hanna Jahns, a lengyel Állandó Képviselet regionális politikáért felelős attaséja ünnepélyesen bejelentette a NEEBOR hálózatának hivatalos megalakítását.

Az ülés hátralévő részén az egyes régiók képviselői ismertették saját régiójuk keleti határának aktuális prioritásait, a keleti határ menti együttműködés jelenlegi formáit. Magyar részről elsőnek Pálmai Zsolt (Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) szólalt fel. Előadásában a régió horvátországi kapcsolatairól beszélt, kiemelve, hogy a Horvátországgal közös projektekre PHARE-pénzeket is kapott a régió. A jövőben a magyar-horvát együttműködés mellett elképzelhető a magyar-szerb együttműködés is. A régió a NEEBOR-tól elsődlegesen a "best practice" megosztását várja. Felszólalt még Lászlóné Major Brigitta a Kárpátok Eurorégió képviseletében.

Rövid szünetet követően Natalia Tarasovova, a Presov Régió Brüsszeli Irodájának vezetője ismertette a NEEBOR hálózatának 2005-ös munkatervét. A munkaterv megvitatása közben felmerült az ad hoc titkárság helyetti állandó titkárság bevezetésének igénye. Az egyik hozzászóló felhívta a figyelmet arra, hogy álláspontja szerint a NEEBOR hatáskörileg inkább a DG Relex-hez tartozik, és nem a DG Regio-hoz, így érdemesebb lenne az első helyen említett intézményben lobbizni a hálózat érdekében. Az egyik, ciprusi hozzászóló szerint célszerű lenne pontosabban meghatározni a NEEBOR céljait, költségvetését, finanszírozását; a tervek szerint ez a 2006-os év feladata lesz.

 

Brüsszel, 2005. december 14.

Készítette: dr. Süveges András, munkatárs, Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete