Carpathian Euroregion

KÁRPÁTOK EURORÉGIÓ INTERREGIONÁLIS SZÖVETSÉG

Bevezetés

Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határos területeinek (melyek a Kárpátok hegységben és a Tisza folyó vízgyűjtő területén helyezkednek el) képviselői az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvének figyelembevételével együttműködnek a

"KÁRPÁTOK  EURORÉGIÓ" INTERREGIONÁLIS SZÖVETSÉG

keretein belül. A közös tanácsadói és koordinálói testület ezt a Szövetséget a későbbiek során az érintett régiók között a határokat áthidaló együttműködés szintjére emeli, és ezt az Európa Tanácsnak a határokon átnyúló együttműködés, a területi közösségek és a hatóságok közötti konvenció tervezetében meghatározottak szerint, illetve a szubszidiaritás, a partnerség és a képviseleti funkció alapján történő tevékenység jegyében hajtja végre.

Általános rendelkezések
 • Az Alapszabály nincs kihatással a már létező együttműködésekre, melyeket a felek korábban egymással kötöttek.
 • Az Alapszabály nincs kihatással a résztvevő felek jelenleg alkalmazott belső törvényeire.
 • A résztvevő feleknek a közös egyezménytervezeten belül biztosítaniuk kell azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek a Szövetséghez és a jelen felállított szervek működéséhez szükségesek. A Kárpátok Eurorégió összes költségét a helyi költségvetésekből, valamint más olyan forrásokból fedezik, amelyek felhasználhatóak az adott tevékenységek támogatására.
 • A felek támogatnak minden helyi kezdeményezést, amely a határokon átnyúló együttműködés elősegítését szolgálják a Kárpátok Eurorégióban.
 • A Szövetség szervei elsősorban tanácsadó, konzultációs és koordináló feladatot látnak el. Ez a tevékenység a résztvevő országok számára nem jelenthet semmilyen törvényes kötelezettséget.
 • A Szövetség és annak szervei - feladatuk ellátása során - együttműködhetnek olyan más nemzetközi szervezetekkel és ügynökségekkel, amelyek közvetlenül érdekeltek az interregionális együttműködésben.
 • A résztvevő országok kormányai - amelyek regionális és helyi képviselők úján részt vesznek a Szövetségben - bármikor információkat szerezhetnek a Szövetség által meghozott döntésekről és tevékenységekről.

Bármelyik kormány közvetlen kapcsolatba léphet a Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség szerveivel, informálhatják őket a kormány helyzetéről, és különböző kérdésekben közvetlen konzultációt is kérhetnek.

Regionális terület
 • A Szövetség a következő közigazgatási területeket foglalja magában:


Magyarország:  Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyék, valamint Debrecen, Nyíregyháza, Eger és Miskolc Megyei jogú városok

Lengyelország: Podkarpackie Régió, a Kárpátok Eurorégióért Euro-Kárpátok Egyesület tagönkormányzatai (gmina-kistérségek, poviat-megyék)

Románia: Bihar, Botosáni, Hargita, Máramaros, Suceava, Szatmár és Zilah megyék

Szlovákia: Eperjes és Kassa régiók területei

Ukrajna, Kárpátalja, Lviv, Ivano-Frankovszk és Csernovci régiók
 • A Szövetség tagsága és regionális területe a jelen Alapszabály értelmében nyitott és megváltoztatható.
 • Ha valamelyik országban regionális területi vagy közigazgatási változás következne be, amely kihat a Szövetség regionális területére, az új területek azonosságát megállapítva az utódlás alapelve lesz a mérvadó, amelyet az érintett állam törvényhozása hagy jóvá.
 • A Szövetségben való tagság nem zárja ki a tagok számára, hogy két- és többoldalú egyezményt kössenek, vagy kapcsolatba lépjenek más külső territoriális közösséggel.
 • A Szövetség nem egy nemzetek és államok feletti szervezet, hanem egy olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely megteremti az interregionális együttműködés lehetőségének kereteit.
 • A Szövetség valamennyi tagját azonos elbírálás illeti, függetlenül területük méretétől vagy lakosságuk számától.
 • A Kárpátok Eurorégió területének növeléséhez (új tag felvétele esetén) a Régió Tanács döntése szükséges. A felvételt kérő új tag (régió, megye) írásbeli felvételi kérelmét két hónappal a tervezett Régió Tanácsülést megelőzően a Titkárságra kell eljuttatni.
 • A Kárpátok Eurorégió bármely tagja tagságát kérelmére megszüntetheti. Ebben az esetben a tagságot megszüntetni kívánó tag írásban köteles értesíteni a Régió Tanács elnökét. A Régió Tanács a következő ülésén határozatban kimondja a tagság megszűnésének tényét.
 • A Kárpátok Eurorégió bármely tagja (régió, megye) indokolt esetben maximum egy évre felfüggesztheti tagságát. A tagságát felfüggesztő tag az egy év letelte előtt köteles nyilatkozni, hogy teljes jogú tagságát a továbbiakban fent kívánja-e tartani, vagy sem. Abban az esetben, ha a fent említett egy éven belül a Régió Tanács semmilyen tájékoztatást nem kap, az egy év leteltét követően a Régió Tanács határozatban megszünteti az adott terület (megye, régió) tagságát.
 • A Kárpátok Eurorégiós tagságának megszüntetetését kérő, illetve azt felfüggesztő régióval (régiókkal) szemben, amennyiben a későbbiekben ismét kérik tagfelvételüket, a Régió Tanács meghatározott feltételeket támaszthat. A Tanács kérheti anyagi hozzájárulásukat a Kárpátok Eurorégió költségvetéséhez.
 • A Tanács a vonatkozó Nemzeti Felek javaslata alapján dönt azoknak a tagoknak a kizárásáról, amelyek az elfogadott együttműködési feltételeket nem teljesítik, beleértve a pénzügyi feltételeket is.
 • A tagságról való lemondás illetve annak felfüggesztése nincs kihatással a tag pénzügyi kötelezettségére az adott pénzügyi évben, ha ennek bejelentése a költségvetés elfogadását követő két hónapon belül történik. Ha a tagságról való lemondás illetve annak felfüggesztése a költségvetés elfogadását megelőzően történik, az adott tag nem kötelezhető, hogy anyagilag hozzájáruljon a költségvetéshez, valamint nem részesülhet az elfogadott költségvetésből.
A Szövetség céljai és feladatai
 • Szervezze, koordinálja azokat a tevékenységeket, amelyek elősegítik a gazdasági, ökológiai, kulturális, tudományos és oktatási együttműködést a tagok között.
 • Segítse elő konkrét tervek kidolgozását a Szövetség tagjai között a közös érdekeltségű területeken.
 • Segítse elő és könnyítse a kapcsolatok kiépítését a Szövetség területén élő emberek között, beleértve a különböző területek szakértői közötti kapcsolatokat is.
 • Járuljon hozzá a tagok közötti jószomszédi kapcsolatok kialakításához.
 • Tárja fel a többoldalú, határokon átnyúló együttműködés potenciális területeit a tagországok között.
 • Közvetítse és segítse az együttműködési lehetőségeket más nemzetközi szervezetekkel, intézetekkel és ügynökségekkel.
A Szövetség szervezeti felépítése
 • A Szövetség szervezeti felépítése a következő:
 • a Régió Tanács;
 • a Régió Tanács elnöksége (Prezídium);
 • a Régió Tanács elnöke;
 • a Nemzetközi Titkárság;
 • a Nemzeti Delegációk;
 • Állandó Nemzeti Összekötők;
 • a munkabizottságok;
 • A Szövetség szervei tanácsadói, konzultációs és koordinációs tevékenységet folytatnak azzal a céllal, hogy elősegítsék az interregionális együttműködést, képviselve a Kárpátok Eurorégiót. A szervezet döntései csak ajánlások a Szövetség tagjai számára.
 • A Szövetség szervezeti struktúrája és hatásköre az Alapszabály értelmében módosítható.
 • A Szövetség létező struktúráit a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkársága, az állandó Nemzeti Összekötő Irodák és a munkabizottságok képezik a Kárpátok Eurorégió valamennyi Nemzeti Felénél.
Kárpátok Eurorégió - ernyőszervezet

A Kárpátok Eurorégió keretein belül és égisze alatt kiemelt szerepet kapnak:

 • a Kárpátok Eurorégió teljes területét érintő kapcsolat rendszer mellett a két- és háromoldalú együttműködések és közös projektek;
 • a Kárpátok Eurorégió egyes tagjai (régiók, megyék, városok, kistérségek) közötti közvetlen együttműködés támogatása;
 • a Kárpátok Eurorégió alapelveivel, céljaival összhangban az együttműködési területek reális igényeknek megfelelő kiszélesítése a társadalmi (kisebbségek, civil szféra, ifjúság) és a gazdasági-pénzügyi szektorra;
 • a Kárpátok Eurorégió céljait és feladatait megvalósító egyesületek és alapítványok, közöttük rendszeres kapcsolat kiépítése, különös tekintettel közös pályázatok, projektek kialakítására.
A Régió Tanács
 • A Tanács a Szövetség legfőbb szerve.
 • A Tanács feladata az, hogy kialakítsa és meghatározza a Kárpátok Eurorégió stratégiai céljait, a Nemzetközi Titkársággal történő együttműködés keretében.
 • A Tanács a Kárpátok Eurorégió Nemzeti Oldalait képviselő Tanácstagokból áll.
 • A Kárpátok Eurorégió Nemzeti Feleinek tanácstagjait a Nemzeti Felek saját hatáskörükben választják meg.
 • Az adott Nemzeti Felek tanácstagjai együtt alkotják az adott Nemzeti Fél Delegációját.
 • A Nemzeti Delegáció létszáma nem lehet több 10 főnél.
 • Minden Nemzeti Fél Delegációja egy-egy szavazattal rendelkezik a KE Tanácsában.
 • A Nemzeti Felek Állandó Összekötői - a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkárságának tagjai egyben a Kárpátok Eurorégió Tanácsának tagjai is.
 • A Delegáció Vezetője képviseli az adott Nemzeti Fél érdekeit a KE tanácsának ülésein, hoz döntést az adott Nemzeti Fél nevében és vesz részt a szavazásokon.
 • A Tanács tagjai mellett megfigyelőként a következő személyek vehetnek részt a Tanács ülésein:
 • a Külügyminisztériumok és
 • más központi illetve regionális kormányzati szervek képviselői, továbbá
 • a nemzetközi intézetek, szervezetek meghívott képviselői.

A Tanács ülésén meghívottként résztvevő további személyek körét a Régió Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

 • A Tanács évente legalább egy ülést tart, melynek helyszíne megfelel az angol ABC-n alapuló rotáció elvének.
 • A Tanács rendkívüli ülését a Tanács Elnöke az eurorégió Elnöksége, a Nemzetközi Titkárság vagy valamely Nemzeti Fél kérésére bármikor összehívhatja.
 • A Tanács kompetenciája magában foglalja:
 • változások eszközlése a Szövetség tagságában;
 • a Szövetség alapszabályának megváltoztatása;
 • munkabizottságok létrehozása a Szövetség tagjaiból, melyek a határon átnyúló együttműködés speciális vonatkozásaival foglalkoznak, döntés ezek elhelyezéséről;
 • a munkabizottsági tagok által megválasztott munkabizottsági elnökök személyének tudomásul vétele;
 • döntés a Szövetség nemzetközi regionális szervezetekben lévő tagságáról;
 • a Szövetség képviselete harmadik felek irányába abban az esetben, ha az túllépi a normál menedzsment céljait;
 • a Nemzeti Felek által Állandó Nemzeti Összekötőként kijelölt személyek tudomásul vétele;
 • a Nemzetközi Titkárság tevékenységének felügyelete;
 • döntés olyan egyéb ügyekben, melyeket az Alapszabály kijelöl, ill. olyan ügyekben, melyek az Alapszabályban nincsenek lefektetve, és túllépik a normál menedzsment céljait
 • A Tanács minden döntését egyhangú elfogadás mellett, vagy érdekeltségi alapon hozza meg.
 • A Tanács az üléseire szakértőket hívhat meg.
A Régió Tanács Elnöke
 • A Régió Tanács Elnökét a Tanács tagjai közül választják kétéves időszakra, az angol ABC-n alapuló rotáció elve alapján.
 • A Tanács elnöke egyben az Elnökség elnöke is.
 • Az elnököt az adott naptári év első ülésén választják meg a tagok.
 • Az elnök hívja össze és vezeti le a Tanácsüléseket és írja alá az elfogadott határozatokat.
 • A Tanács ülései között az Elnök a Tanács megbízottjaként jár el a Szövetség más testületei irányába, csakúgy, mint harmadik felekkel szemben. Amikor szükséges az Elnök segítséget nyújt az Ügyvezető Igazgató munkájához és a szövetség más struktúrái vonatkozásában, valamint jogosult információt kérni tevékenységükről. Az Elnök ellát más feladatokat is, melyeket számára a Tanács előír.
 • Az Elnök munkáját önkéntességi alapon látja el.
VIII. A Kárpátok Eurorégió Tanácsának Elnöksége
 • A Kárpátok Eurorégió Tanácsának Elnöksége a Kárpátok Eurorégió szerve, ami a Tanács határozatait hajtja végre, és állásfoglalásainak szerez érvényt.
 • A Kárpátok Eurorégió Tanácsának Elnöksége a Nemzeti Felek Delegációinak Vezetőiből áll.
 • A Kárpátok Eurorégió Tanácsának Elnökségét a Kárpátok Eurorégió Tanácsának elnöke vezeti.
 • A Kárpátok Eurorégió Tanácsának Elnöksége üléseinek megtartására a KE Tanácsának elnöke, bármelyik Nemzeti Fél Delegációjának Vezetője vagy a Nemzetközi Titkárság tesz javaslatot.
 • A Kárpátok Eurorégió Tanácsának Elnökségi üléseire legalább negyedévente egyszer kerül sor, helyszínét az angol ABC-n alapuló rotáció elvének megfelelően kell meghatározni.
 • Az Elnökség elősegíti azt, hogy a Nemzetközi Titkárság a Tanács által meghatározott stratégiai célokat elérje.
A Nemzetközi Titkárság
 • A Nemzetközi Titkárság a Szövetség végrehajtó és adminisztratív képviselője.
 • A Nemzetközi Titkárság a Nemzeti Felek által kijelölt Állandó Nemzeti Összekötőkből áll.
 • A Nemzetközi Titkárság a hatáskörébe tartozó döntéseket a Nemzetközi Titkárság ülésein hozza meg.
 • A Nemzetközi Titkárság üléseire legalább negyedévente egyszer, illetőleg szükség esetén kerül sor.
 • A Nemzetközi Titkárság soron következő üléseinek helyszínét az angol ABC-n alapuló rotáció elvének megfelelően kell megállapítani.
 • A Nemzetközi Titkárság üléseinek elnöklését az egyik Állandó Nemzeti Összekötő tölti be.
 • A Nemzetközi Titkárság elnökét a Titkárság tagjai választják meg egyéves időtartamra.
 • A Nemzetközi Titkárság hivatalos postacíme annak a Nemzeti Irodának a címe, amelynek a vezetője a Nemzetközi Titkárság üléseinek elnöke.
 • A Nemzetközi Titkárság feladatköre az alábbiakat foglalja magába:
 • a Szövetség képviselete napi szinten a szokásos menedzsment feladatkörét tekintve harmadik felek irányába;
 • projektek, tervezetek előterjesztése a Tanács és az Elnökség számára, elfogadásra;
 • közös projekt javaslatok elkészítése az interregionális együttműködés vonatkozásában;
 • aktív részvétel a forráskeresésben az egész Szövetség számára;
 • megállapodás tervezetek elkészítése a Tanács és az Elnökség számára, elfogadásra;
 • Tanácsülések előkészítése egyrészt logisztikai, másrészt a szükséges dokumentumok és anyagok tekintetében;
 • a Tanácsülések jegyzőkönyv tervezetének elkészítése;
 • feladatok ellátása a Szövetség megbízásából a normál menedzsment keretein belül;
 • kapcsolatok kialakítása és fenntartása a helyi és nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel;
 • éves jelentés elkészítése a Nemzetközi Titkárság előző naptári évben végzett munkájáról a Tanács számára, jóváhagyásra;
 • napi kapcsolat, ellenőrzés és támogatás a Kárpátok Eurorégió Munkabizottságai által végrehajtott tevékenységeket illetően;
 • egyéb feladatok ellátása, melyeket számára a Tanács előír.
A Kárpátok Eurorégió Nemzeti Összekötői Irodái
 • A Kárpátok Eurorégió Nemzeti Összekötői Irodái a Kárpátok Eurorégió valamennyi tagországában kialakításra kerülnek. A Nemzeti Összekötői Iroda szerkezete, annak törvényes formája, az alkalmazottak száma és egyéb hasonló tényezők kialakítása a Nemzeti Felek hatáskörébe tartozik. A Tanács előírja azon minimális követelményeket, melyeknek a Nemzeti Összekötő Irodáknak meg kell felelniük.
 • A Nemzeti Irodák vezetői az adott Nemzeti Felek Állandó Nemzeti Összekötői.
 • Az Állandó Nemzeti Összekötő személyét az adott Nemzeti Fél Delegációja jelöli ki.
 • Az Állandó Nemzeti Összekötők a KE Tanácsa és a Nemzetközi Titkárság tagjai is egyben.
 • A Nemzeti Feleknek kell biztosítaniuk a szükséges pénzügyi és szervezeti támogatást a Nemzeti Összekötő Irodáknak, hogy lehetővé tegyék számukra feladataik hatékony teljesítését.
 • A Nemzeti Összekötői Iroda munkájához kapcsolódó költségek finanszírozására a Kárpátok Eurorégió adott Nemzeti Felének költségvetéséből kerül sor. A Kárpátok Eurorégió Tanácsa javasolhatja egy minimális összeg biztosítását a Nemzeti Felek költségvetésébe az említett feladatokra abból a célból, hogy biztosítsa a munka megfelelő szakmai szintjét.
 • A Kárpátok Eurorégió Nemzeti Összekötő Irodáinak illetékességi köre főképpen az alábbiakat foglalja magában:
 • Az Euroregionális Együttműködési Rendszer nemzeti résztevékenységének menedzselése és fejlesztése;
 • az adott Nemzeti Fél valamennyi határon átnyúló tevékenységének koordinációja, mely kapcsolatos annak Kárpátok Eurorégiós tagságával;
 • rendszeres kapcsolattartás és információcsere a többi Nemzeti Összekötő Irodával;
 • elősegíti és támogatja azon két- és többoldalú határon átnyúló projekteket, melyeket a Nemzeti Fél, annak tagrégiói, intézményei vagy szervezetei kezdeményeznek és vállalnak fel;
 • információs központként szolgál valamennyi, a határon átnyúló tevékenységek iránt érdeklődő intézmény és egyén számára;
 • projekt ötleteket vet fel a határon átnyúló és interregionális együttműködés kapcsán;
 • olyan tevékenységeket vállal fel, melyek célja a Kárpátok Eurorégió megismertetése;
 • forráskereső tevékenységet lát el, melynek célja, hogy támogassa a határon átnyúló tevékenységeket a Kárpátok Eurorégión belül;
 • megadja a szükséges technikai segítséget a Tanács tagjai számára, képviselve a Nemzeti Felet a munkája során;
 • szoros együttműködésben tevékenykedik a többi Nemzeti Összekötő Irodával a szükséges szolgáltatások elvégzése révén a Kárpátok Eurorégió által felvállalt többoldalú projekteket illető témákban;
 • napi szinten képviseli a Kárpátok Eurorégió adott Nemzeti Felét harmadik személyek irányába, beleértve azt a jogosultságot, hogy pénzügyi alapokhoz fordul és aláír vonatkozó dokumentumokat összhangban a hazai törvényi szabályozással;
 • az adott Nemzeti Fél által irányított Munkabizottság(ok) munkájának elősegítése;
 • egyéb feladatok elvégzése, melyeket a Tanács rendel el.
 • Az Állandó Nemzeti Összekötők éves jelentést készítenek tevékenységükről, ami alapján a Nemzetközi Titkárság elkészíti a teljes éves beszámolót, és azt a Tanács elé terjeszti.
A Munkabizottságok
 • A Munkabizottságok a Tanács döntése alapján kerülnek kialakításra, és a Szövetség tagjai közötti interregionális együttműködés speciális kérdéseivel foglalkoznak.
 • A bizottsági elnökök javaslataikat a Régió Tanács ülésein terjesztik elő, vagy a Nemzetközi Titkárságnak juttatják el.
 • A Munkabizottságok kívülálló szakértőket is meghívhatnak, hogy részt vegyenek a munkájukban.
 • A Tanács döntése értelmében Pénzügyi és Ellenőrző Munkabizottságot kell létrehozni. A Tanács ezen kívül létrehozza a határokon átnyúló együttműködések speciális területeivel.
 • A munkabizottságok finanszírozása az adott Nemzeti Fél költségvetéséből kerül biztosításra.
 • Az adott Nemzeti Fél tagstruktúrájának megfelelően kívánatos az, hogy a tagok közvetlenül képviselhessék önkormányzati érdekeiket a munkabizottságnak az adott Nemzeti Fél területére, illetve tagjaira vonatkozó tevékenységei során.
 • A Nemzeti Felek megfelelő munkaszervezetet (szervezeti hátteret) hozhatnak létre a fentiek szerint, ami az adott Nemzeti Fél költségvetéséből a munkabizottság működtetésére fordítandó támogatást saját hatáskörében használhatja fel.
 • A munkabizottság tagjai önkéntességi alapon végzik munkájukat. Ugyanakkor az adott Nemzeti Fél által meghatározott keretek között költségtérítés, illetve szakmai tevékenységüknek megfelelően egyéb díjazás illetheti őket.
 • A munkabizottság üléseit az elnök vezeti, akit a tagok választanak meg.
 • A munkabizottságok tevékenységét a Nemzetközi Titkárság és/vagy a Kárpátok Eurorégió Nemzeti Összekötő Irodái elősegítik, illetve a munkabizottsági tagok tevékenységét értékelik, figyelembe véve az adott munkabizottság elnökének beszámolóit és véleményezését.
 • A munkabizottságok munkájának egyéb részleteit a Tanács által elfogadott Munkabizottságok Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
A Szövetség munkáinak pénzügyi kérdései
 • A résztvevők mindent megtesznek azért, hogy a Szövetség feladatai és céljai végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközöket biztosítsák.
 • A Nemzeti Felek kötelesek biztosítani a szükséges forrásokat a Szövetség számára oly módon, hogy forrást biztosítanak Nemzeti Összekötő Irodájuk és az az által koordinált Munkabizottságuk működéséhez, valamint a Tanácsülések megszervezéséhez.
 • Szükség esetén a fenti kötelezettségeken túl a Tanács határozhat arról, hogy közös költségvetést hoz létre a Szövetség számára, a csatlakozó struktúrák és projektek számára biztosítandó pénzügyi támogatás érdekében.
 • A vállalt pénzügyi kötelezettség teljesítésének elmulasztása, vagy a fizetés komoly késése esetén a következményekről a Tanács dönt.
A Kárpátok Eurorégió neve és logója
  • A Kárpátok Eurorégió neve és logója a nemzetközi jog és a KE Tagjainak saját jogi rendelkezései szerint jogvédelem tárgyát képezi.
  • A név és a logó használatára a Szövetség minden tagja jogosult.
  • A Szövetség nevének és logójának használata az adott Nemzeti Fél területén és az erre kiterjedő jogosítvány átruházása a Nemzeti Felek saját hatáskörébe tartozik.
  • Az eurorégió területén kívüli szervezetek részére történő jogosítvány átruházás a Kárpátok Eurorégió Tanácsának hatáskörébe tartozik.
Záró rendelkezések
 • A Szövetségi tagság megszüntethető a kijelentéstől számított hatodik hónap végén, de az adott kötelezettségeket teljesíteni kell.
 • A Szövetség megszűnése esetén a Szövetség minden tulajdona és kötelezettsége a résztvevő felek között arányosan kerül felosztásra.
 • A Szövetség a következő okok miatt szűnik meg:
 • a Szövetség által megalkotott célok és feladatok teljesítésének sikertelensége, vagy a Tanács határozata alapján;
 • amikor a tagok száma egy főre csökken.
 • Az Alapító Okirat és az Alapszabály eredeti szövege magyar, lengyel, ukrán, szlovák, román és angol nyelven készül el, melyek egymással egyenértékűek. Az Alapszabály módosítására irányuló javaslatokat a Régió Tanács tervezett ülését 30 nappal megelőzően kell a Titkárságra eljuttatni.
 • Az Egyezmény az Alapszabálynak a résztvevő felek képviselői által történt aláírása után lép életbe.
 • A Tanács első ülését az Előkészítő Bizottság hívja össze az Egyezmény és az Alapszabály aláírását követő egy hónapon belül.

A Kárpátok Eurorégió Alapszabálya tartalmazza mindazon módosításokat, melyet a felek a Régió Tanács 12. (1995. június 19., Zemplinska Sirava), 13. (1995. október 26-28., Rzeszów), 15. (1996. április 25-26., Ungvár), 26. (1999. július 6., Nyíregyháza), 28. (2000. április 14., Rzeszów-Lańcut),  30. (2001. április 06., Ungvár-Karpaty) és 32. (2002. december 06., Košice) ülésén terjesztettek be és fogadtak el.